Innocoaching

As persoas e a consolidación empresarial
Se  temos en conta o aspecto humano das organizacións, veremos que as motivacións excelentes das persoas teñen un papel fundamental para lograr a competitividade e por tanto a consolidación e crecemento das empresas.
O programa que describimos aproveita esta motivación das persoas, que son quen impiden, permiten ou promoven o éxito na consolidación das empresas e, sobre todo na situación actual, no futuro dunha empresa.


Innocoaching é un programa formativo que impulsa o crecemento e a consolidación da empresa mediante a formación de coaches no ámbito da innovación.
Os eidos nos traballa o programa Innocoaching son os seguintes:


- A implicación e proactividade no cambio necesario: “A solución está na empresa”
- O aumento do rendemento das persoas pola maior motivación: “O talento é unha especie que crece nas condicións axeitadas”
- A coordinación do equipo que compón a empresa: “O equipo é moito máis que a suma das partes”
- A transmisión de coñecementos entre as persoas e a aprendizaxe continua: “A organización que aprende”


A finalidade é promover a cultura da competitividade na empresa a través da aplicación das ferramentas de coaching co fortalecemento das habilidades persoais e de equipo para innovar e mellorar a produtividade das empresas.
A competitividade dunha empresa pasa en gran medida pola aposta pola innovación na súa cultura empresarial.


Esta iniciativa está orientada a favorecer a consolidación e crecemento dás empresas así como dás iniciativas empresariais emprendedoras:


¿Como?: a través de fomentar ou coaching interno.
¿Para qué?: para favorecer la creatividad dentro de las empresas y la generación de un entorno favorable para desarrollar proyectos estratégicos.


Obxectivos de Innocoaching
A finalidade de Innocoaching é promover a cultura dá competitividade na empresa a través dá aplicación dás ferramentas de coaching ao fortalecemento dás habilidades persoais e de equipo, que se constitúen como catalizadores para a consolidación dás empresas.
Neste proxecto buscarase:


- Deseñar unha metodoloxía específica para identificar a potenciais *coaches dentro do equipo de traballo das empresas.
- Lograr a adhesión dun grupo potencial de coaches e empresas onde levar a cabo o proxecto de maneira piloto.
- Realizar un programa de formación de carácter práctico para dar a coñecer e aplicar o coaching aplicado á consolidación das empresas.
- Desenvolver un programa de acompañamento e tutorización  de proxectos piloto reais en empresa para a posta en marcha de proxectos de coaching internos dirixidos ao fomento de proxectos estratéxicos.
- Documentar e elaborar exemplos de boas prácticas na posta en marcha de procesos de coaching.


Enfoque metodolóxico: eminentemente práctico estruturado en:
Módulos: Sesións presenciais para introducir conceptos, ferramentas e modelos sobre o coaching a través de exercicios, exemplos, casos  e xogos de rol.


Seguimento de aprendizaxes: promoverase as aprendizaxes persoais e orientará estes a a práctica. Os participantes manterán entre si polo menos unha conversación tipo coaching como seguimento da aprendizaxe, seguindo as pautas do curso, á parte das sesións que se realicen en clase como práctica.


Bitácora de conversación: o participante realiza prácticas de conversacións onde aplica as ferramentas do coaching.  O participante documenta estas conversacións nun formato que será revisado.


Seguimento e avaliación final: realizarase de forma posterior ao curso (aos 2 meses) unha acción de seguimento individualizada a todos os participantes no que se analizará a aplicación dos coñecementos no contexto da súa empresa, acción que será avaliada e que condicionará a obtención do diploma acreditativo da acción.